27.03.2023.
 
   
            Strona główna arrow Historia  
 
Menu witryny
Strona główna
Historia
Patron
Ogłoszenia
Nabożeństwa
Duszpasterze
Wspólnoty
Sakramenty i posługi
Aktualności
Galeria
Wirtualna wędrówka szlakiem zabytkowych kościołów

 

 
Wirtualna wedrówka szlakiem zabytkowych kosciolów  
Historia parafii Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
03.08.2009.
Pocz?tki parafii Wojciechów wy?aniaj? si? z odleg?ych kart historii. Po raz pierwszy o istniej?cej ju? parafii mówi? ?ród?a datowane na rok1328. Istnia? wtedy drewniany ko?ció? pod wezwaniem ?w. Wojciecha.Parafia wojciechowska posiada?a patronat szlachecki, tzn. imi?, które nosi? dziedzic wsi stawa?o si? jednocze?nie wezwaniem tego ko?cio?a. Prawdopodobnie parafia posiada?a w?asn? szko??.
Wiek XVI to okres reformacji. Odcisn??a ona swoje pi?kno równie? na historii parafii. W latach 1550-1598 istnia? w Wojciechowie zbór kalwi?ski. W 1561 roku osiad? w Wojciechowie Stanis?aw Spinek, pastor zboru kalwi?skiego z Wodzis?awia zagarniaj?c dobra ko?cielneoraz ornaty i naczynia liturgiczne. Ko?ció? zostaje zamieniony na zbór kalwi?ski i jednocze?nie przestaje istnie? Parafia Rzymsko-Katolicka w Wojciechowie.
Kroniki parafialne stwierdzaj?, ?e oko?o 1603 roku dziedzic dóbr wojciechowskich Pawe? Orzechowski, wyznaj?cy kalwinizm, zburzy? ko?ció? i budynki parafialne. Od tego czasu Wojciechów zostaje fili? parafii w Be??ycach.
W 1725 roku Teodor Orzechowski nawrócony z kalwinizmu na wiar? katolick? jako wotum wybudowa? ko?ció? z drzewa modrzewiowego, który istnieje do dzi?. 7 sierpnia 1776 roku ks. bp Stanis?aw Jezierski dokona? aktu konsekracji ko?cio?a nakazuj?c obchodzi? rocznic? po?wi?cenia ko?cio?a w niedziel? po dniu ?w. Kajetana. Z biegiem czasu uroczysto?? ta przemini?a si? w odpust. Ko?cio?owi parafialnemu w Wojciechowie patronuje ?w. Teodor. Odpust ku Jego czci obchodzony jest 9 listopada.
Najnowsza karta w historii Parafii Wojciechów rozpoczyna si? 31 lipca 1920 roku. W tym dniu ks. bp Marian Leon Fulman wyda? dekret, na mocy którego Wojciechów sta? si? samodzieln? parafi?.
W kolejnych latach proboszczami byli:
1920-1924 ks. Antoni Giejsztor
1924-1950 ks. W?adys?aw Szyszko
1950-1952 ks. W?adys?aw Chru?cik
1952-1973 ks. Józef Tru?
1973-1981 ks. Zygmunt Potakiewicz
1981-1983 ks. Eugeniusz So?ler
1983-2006 ks. Czes?aw Szpakowski
2006-2008 ks. Grzegorz Wo?niak
2008-         ks. Jan Ha?asa
Przepi?kny zabytkowy ko?ció? w Wojciechowie usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu, otoczony parkanem, z ponad którego spogl?daj? na parafi? stare, wiekowe lipy i klony. Wn?trze ko?cio?a wykonano w stylu barokowym. W o?tarzu g?ównym z XVIII wieku umieszczone s? trzy obrazy: ?w. Teodora, ?w. Kajetana, eksponowane w czasie uroczysto?ci odpustowych, oraz obraz Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy. Ponadto umieszczono figury aposto?ów: po lewej stronie ?w. Piotra, a po prawej ?w. Paw?a.
Ko?ció? posiada dwa o?tarze boczne. W o?tarzu po lewej stronie znajduje si? obraz Przemienienia Pa?skiego, natomiast po prawej stronie widzimy obraz Matki Bo?ej z Dzieci?tkiem.
W latach 70-tych dokonano z?ocenia figur i innych elementów znajduj?cych si? w o?tarzach. Ko?ció? zosta? poddany generalnej konserwacji w latach 1983-1990. W ramach remontu wyminione zosta?o oszalowanie na zewn?trz, wykonano now? wi??b? dachow?, now? wie??, dach pokryto blach? miedzian?. Ko?ció? otrzyma? tak?e nowy drewniany wystrój wn?trza, zrobiono pod?og? d?bow? i ?awki. Konserwacji zosta?y poddane wszystkie zabytkowe obrazy znajduj?ce si? w ?wi?tyni. Przebudowano podium przy o?tarzu g?ównym oraz wykonano, dosowuj?c do stylu wn?trza, o?tarz soborowy, ambonk?, chrz?cielnic? i kredencj?.
Na Lubelszczy?nie pozosta?o niewiele ko?cio?ów drewnianych. Te, które przetrwa?y otoczone s? szczególn? trosk?, gdy? nale?? do wspania?ych zabytków polskiej kultury.
Ale ko?ció? to nie tylko budowla. ?ycie cz?owieka wierz?cego w Boga to pielgrzymka do domu Ojca. Podczas tej pielgrzymki przebywamy w ró?nych miejscach. Jednak szczególnym miejscem w tej pielgrzymce jest Ko?ció?, widzialny znak obecno?ci Boga w?ród swego ludu. Jesr to miejsce spotkania cz?owieka z Bogiem, gdzie Bóg wys?uchuje szeptu ka?dego ludzkiego serca i obdarza bogactwem swoich ?ask.
Ko?ció? w Wojciechowie jest w?a?nie takim miejscem. Dzi?ki swojemu po?o?eniu i wystrojowi wyczuwa si? w nim szzególny nastrój skupienia modlitewnego. Ws?uchuj?c si? w cisz? panuj?c? w tej ?wi?tyni mo?na powiedzie?, ?e modlitwy wznosz? si? przed tron Boga jak "kadzide? dym".
 
© 2023 Parafia pod wezwaniem św. Teodora w Wojciechowie :: Joomla! jest Wolnym Opogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
Wydanie polskie: Polskie Centrum Joomla!
Concept design by MediaMente.biz